Flow

Flow är ett pilotprojekt med 14 deltagande parter runt om i Sverige och totalt 36 mätområden. Projektet pågår under cirka ett år och under denna tid kommer Telia tillsammans med deltagande parter där Visit Värmland ingår bidra till att Telia kan vidareutveckla sina wifi-sensorer som mäter antalet besökare på en plats med hjälp av besökarnas mobiltelefon (med påslaget wifi).

För Visit Värmlands del får vi i gengäld tillgång till all statistik och också vara en viktigt partner med våra reflektioner och erfarenheter i vidareutvecklingen av detta verktyg.

Mätningar blir mer och mer vanligt och då i framför allt centrumbelägna områden. Ett strategiskt viktigt verktyg för att analysera framtida utveckling av den fysiska platsen gällande utformning, tillgänglighet, event och inte minst i etableringsfrågor. Flow-projektet bygger på samma princip men med fokus på naturnära områden som exempel vandring- och cykelleder och stränder. Det sistnämnda i rådande pandemi en högaktuell fråga för att förebygga trängsel. 

Visit Värmland blev tilldelad tre mätområden med 1-2 wifi-sensorer per område.  Visit Värmland urval har genomgått en process där vi har tagit fram ett antal områden som vi vet har intresse av att ta del av denna typ av information för att ta det vidare in i sitt eget strategiska platsutvecklingsarbete. Tillgång till el och en god mobiltäckning var hygienfaktor och utöver detta var det viktigt att områdena kunde avsätta resurser för installation av sensorer och informationsskyltar samt genomföra så kallade valideringsmätningar. Nästa steg var att identifiera de områden som vi kan koppla till Visit Värmlands värden, människorna, naturen, kulturen och historien. Vi landade i naturområdena Järnleden, Kristinehamns kommun och Dammarna-Glaskogen, Stiftelsen Glaskogenn och Borgvik, Grums kommun representerar ett kultur i naturnäraomåde.

Sedan ett par veckor tillbaka sker mätningar i Borgvik, Järnleden under vecka 28 och Glaskogen är inom kort.

3 mätområden med koppling till natur och eller kultur i naturområde