Innovationsarenor besöksnäringen Värmland

Det övergripande målet för projektet Innovationsarenor Besöksnäring är att företag inom besöksnäringen ska öka sin innovationskraft och omställningsförmåga när det kommer till digitala och gröna omställningar. Detta ska medföra att små och medelstora företag inom besöksnäringen i Värmland har stärkt sin attraktionskraft och klarar pandemins effekter för en konkurrenskraftig näring även efter pandemin.

Öppenheten inom de små och medelstora företagen inom besöksnäringen för att digitalisera verksamheten och sittsätt att arbeta är numera stor. Förmågan att digitalisera sin verksamhet och med digitalisering se nya möjligheter avseende nya tjänster och affärsmodeller är dock många gånger låg. Även kunskapen kring begreppet innovation är låg hos målgruppen, vilket leder till att många har föreställningar av att innovation måste vara något stort och omvälvande. Därför är det även viktigt att dessa företag får upp ögonen för vad innovation är, att det snarare handlar om att hitta nya lösningar på ett befintligt problem på just det företaget.

För att nå målen kommer projektet att arbeta med olika arbetspaket; etablering, utveckling av innovationsplattformar, genomförande av innovationsarenor och innovationssupport Be Digital samt marknadsbearbetning och internationalisering. Projektet kommer att rikta ett extra fokus på små och medelstora företag som har ett ökat behov av att ställa om i och med pandemin och som historiskt haft en stor andel utländskagäster. Projektet kommer även att jobba med nya och befintliga små och medelstora företag och entreprenörer som vill utveckla hela eller delar av sin verksamhet till besöksnäring, då ett utökat utbud är viktigt för besöksnäringens attraktionskraft i stort.

På kort sikt kommer projektet att bidra till en ökad överlevnadsgrad, tillväxt och innovationskraft hos deltagandeföretag samt ökad andel av företag som genomfört en grön och/eller digital omställning. Nya arbetssätt i samverkan etableras med fokus på innovation inom digital och grön omställning och företagen bearbetar nya marknader och målgrupper baserat på sina innovationer. Innovationsarenor och innovationssupport för platsutveckling skapas där företagen får utrymme att praktiskt testa sina idéer för att utveckla innovationer i praktiken genom stödtjänster.

Projektet bidrar på långt sikt till ändrade attityder kring innovation bland företagen inom besöksnäringen. Projektet bidrar också till en ökad samverkan mellan små och medelstora företag inom branscherna besöksnäring och IT men även mellan besöksnäringen och aktörer från andra branscher i Värmland.

Projektet bidrar primärt till Värmlandsstrategins åtgärd Fler och starkare företag där besöksnäringen pekas ut som en tillväxtbransch. Det handlar bland annat om fungerande samarbeten, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning, förnyelse, kommunikationer, marknadsföring, gynnsamma kommunala förutsättningar och service men också om att öka intresset och skapa förutsättningar för såväl kvinnor som män att starta och drivaföretag. Projektet har även stor betydelse och bidrar till åtgärden Livskvalitet för alla genom att tillgängliggöra kultur och naturvärden för många fler av Värmlands invånare. Projektet är en direkt fortsättning, utveckling och uppskalning av projektet Platsens digitaliserade upplevelser. Därmed ingår projektet även i Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering.

Aktiviteter