Lov

Besöksnäringen inklusive handeln var en av de branscher som snabbast fick förändrade förutsättningar orsakade av covid-19-krisen, med stor osäkerhet som följd. Den globala krisen innebar ett omedelbart totalstopp för internationellt resande när länder införde strikta restriktioner. Företagen tappade även en stor del av sina inhemska besökare när möten, konferenser och evenemang ställdes in. De direkta konsekvenserna blev obefintlig efterfrågan på företagens produkter och tjänster, med varsel och otrygghet i takt med växande arbetslöshet samt minskad konsumtion. 

Den kris besöksnäring, handel och småskalig livsmedelsproduktion hamnade i var helt omöjlig att förutse. Intäkter och kunder försvann över en natt. Som exempel kan nämnas att besöksnäringen snabbt förlorade 80 procent av intäkterna. Projektet har för avsikt att hjälpa företag som blivit hårt drabbade av Covid-19-krisen att ställa om sina verksamheter från en internationell marknad till en nationell, regional och lokal marknad.

Mål

Projektets övergripande mål tar sikte på ett önskat tillstånd tre år framåt i tiden: 
Värmlands små och medelstora företag inom besöksnäring, handel och småskalig livsmedels- och dryckestillverkning har klarat sig igenom den akuta globala covid-19-krisen och kan med stärkt konkurrenskraft fortsätta att växa och attrahera såväl länets invånare som inhemska och internationella besökare. 

Projektet har bidragit till att merparten av företagen snabbt lyckats ställa om till marknadens nya förutsättningar, nya prioriterade målgrupper samt kunders förändrade resvanor och konsumtionsmönster

Projektets delmål är:
•Delmål 1: Företag, branschföreträdare och andra regionala aktörer står bättre rustade med aktuell och värdefull kunskap om nya målgruppens konsumtionsmönster, resvanor, behov och önskemål samt hur vår omvärld uppfattar Sverige som resmål under och efter pandemin

•Delmål 2: Affärsutveckling i företagen har lett till en anpassning av befintliga produkter och tjänster till lokala, regionala och nationella målgruppers behov och önskemål, samtidigt som nya attraktiva, innovativa, erbjudanden har skapats och marknadsförts

•Delmål 3: Företagen har ökat sin egen marknadsföring direkt mot lokala, regionala och nationella målgrupper och har hittat nya effektiva säljkanaler

•Delmål 4: Företagens digitala mognad har ökat, och digitala lösningar och verktyg präglar allt från arbetssätt och marknadsföring till produkter och tjänster, samt upplevelser på distans och på plats

•Delmål 5: Värmlands småskaliga livsmedels- och dryckesföretag har utvecklas effektiva sälj- och distributionskanaler för att synliggöra och nå både privata och offentliga aktörer med lokalproducerade varor. Efterfrågan på den värmländska lokalproducerade maten har ökat. Värmland är känd som en attraktiv mat- och dryckesdestination.

Primära målgrupper är små och medelstora företag inom besöksnäring och handel samt aktörer genom hela livsmedelskedjan, bland andra lokala matentreprenörer. Delmålen ska nås genom aktiviter inom respektive område.
Projektet drivs av Visit Värmland men kommer inom delmål 5 arbeta gemensamt mot måluppfyllelsen med NIFA. Projektet är finansierat av Europeiska Regionala utvecklingsfonden samt Region Värmland.