NKLJ-banans historia

Klarälvsbanan var en järnvägslinje som byggdes i slutet av 1800-talet. Det var en 180 kilometer lång, smalspårig järnvägslinje, som gick från Skoghall i söder genom Karlstad, Munkfors, Hagfors och till Filipstad. Dåvarande Uddeholmsbolaget var huvudägare och de döpte järnvägslinjen till NKLJ-banan, Nordmark - Klarälvens Järnvägar.

NKLJ-banan – en viktig transportled

The trail was used to transport raw materials and products to industries along the track. As the railway line was not used in the same manner by the mid-1800s it was gradually shut down. The railway line was closed step by step as of the 50s and in the 80s the rails were removed from practically the entire track. Today there are only a few kilometres of track left.

Stjärnfors Kvarn (mill) became Stjärnfors factory

The old factory area is in the centre of Hagfors municipality. This area constitutes the foundation of the Uddeholm company. In 1668 the first dam was built in Stjärnsfors in order to utilise the hydropower in Uvån. Johan Karlström from Älvsbacka started the iron industry with two hammer mills and a blast furnace. The iron works movement was developed to a large industry by the patron Bengt Gustaf Geijer during the 1700s and covered a large number of factories in the district. Stjärnsfors factory was the focal point of the development of the Uddeholm company for approximately 200 years and when the modern Hagfors ironworks became operational in 1878 moved production there. Uddeholmsbolaget lades. År 1668 byggdes den första dammen i Stjärnsfors för att utnyttja vattenkraften i Uvån. Det var Johan Karlström från Älvsbacka som började järnhanteringen med två hammarsmedjor och en masugn. Järnbruksrörelsen utvecklades till en storindustri av patronen Bengt Gustaf Geijer under 1700-talet och omfattade ett dussintal bruk i bygden. Stjärnsfors Bruk var centrum i Uddeholmsbolagets utveckling under drygt 200 år och när det moderna Hagfors Järnverk togs i bruk 1878 flyttades produktionen dit.

Iron was followed by paper

When the ironworks era came to an end a factory for paper pulp was built here instead. The industrial era was also completed in the mid-1950s and several buildings from the era remain. Stjärnfors mill at Uvån had been established for a long time prior to the iron works being built. The mill was hydro-powered until 1920 when the last power station was built. The current mill was in operation 1940-1956 and was restored to its original condition in 1996. It is now a mill museum. Stjärnfors kvarn vid Uvån, fanns redan lång tid innan det första järnbruket anlades. Kvarnen var vattendriven fram till 1920 när den senaste kraftstationen byggdes. Den nuvarande kvarnen var i drift 1940-1956 och restaurerades till ursprungligt skick 1996. Idag är den ett kvarnmuseum .

Hagfors Järnvägsmuseum (railway museum)

You will see carriages and locomotives which travelled on the NKlJ trail on your visit to Hagfors Järnvägsmuseum (railway museum). There are several old steam locomotives, including NKlJ's first locomotive which was produced in England 1874. There you can also view one of the world's best preserved road locomotives, referred to as the "Steam horse" of 1862. You can also visit the old engine shed, which is now an environmental museum and shows the structure of a workshop on the railways in the past. Hagfors Järnvägsmuseum. Där finns flera gamla gamla ånglok, bland annat NKlJs första lok som tillverkades i England 1874. Där kan du också beskåda ett av världens bäst bevarade landsvägslokomotiv, den så kallade ”Ånghästen” från 1862. Du kan även besöka de gamla lokstallen som idag är miljömuseum och visar hur en verkstad inom järnvägen kunde se ut för länge sen.