Allemansrätten

Viktigt att tänka på i naturen

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet. Huvudregeln är att inte störa och inte förstöra.

Vandringsleder ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt komma ut och upptäcka natur- och kulturmiljöer i Värmland. Tänk på att lederna till största delen går på privatägd mark som markägaren frivilligt upplåtit för vandringsleden. Denna frivillighet gör det extra viktigt att du som vandrar följer allemansrättens hänsynsregler.

  • Du får gå, cykla och rida i naturen – men privat tomt, plantering och brukad mark är förbjudna områden. Glöm inte att stänga grindar efter dig.
  • Du får tälta något enstaka dygn. För att tälta längre, i närheten av hus eller med flera tält bör du fråga markägaren om lov.
  • Du får bada vid stränderna, utom vid privata tomter.
  • Lämna djurens bon och ungar ifred, särskilt under vår och sommar då de är extra känsliga. Har du hund, håll den kopplad i naturen under perioden 1 mars – 20 augusti, för att skydda djurlivet. Även övriga året måste hunden hållas under noggrann uppsikt.
  • Du får plocka vilda bär och svamp, och blommor som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att utan tillåtelse hugga ner träd eller buskar, bryta grenar, ta näver eller på annat sätt skada växande träd.
  • Ta med skräpet! Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor och annat skräp kan skada både människor och djur. Lämna naturen så ren som du vill att den ska vara när du återvänder.

Ta inte med hund in i hagar med djur. Särskilt kor med kalvar kan vara aggressiva mot hundar.

Läs mer på www.allemansrätten.se

Cykla och rida

Du får cykla och rida nästan överallt i naturen, så länge marken inte tar skada. Naturstigar skadas dock lätt av hästhovar och cykeldäck. Våra Värmlandsleder är avsedda för vandring. Vi har nyttjanderättsavtal med alla markägare som avser vandringsled. Därför rekommenderar vi att du avstår från att cykla och rida på vandringsleder. Det finns också en viss säkerhetsrisk med att ha hästar, cyklar, löpare och vandrare med hundar och barn, på samma led.

I några områden förekommer ridning på Värmlandsleder, med markägarens godkännande. Då framgår det på informationstavlor vid startplatsen. I någon kommun gäller kommunal ordningsbestämmelse som förbjuder all ridning på vandringsleder och motionsslingor.

Eldning

Du är välkommen att elda på iordningställda eldplatser. Där finns även ved. Elda aldrig om det är minsta fara för skogsbrand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även vid iordningställda eldplatser. Information om eldningsförbud finns på 054-15 50 15 (telefonsvarare). Om du har eldat – släck ordentligt med vatten. Du kan bli dömd till böter eller skadestånd om elden sprider sig.

I några välbesökta friluftsområden och på alla brandstationer i Värmland hissas Eldningsförbudsflaggor, när eldningsförbud råder. Flaggan började användas i Värmland under 80-talet, för att kanotister i sjösystemen skulle uppmärksammas på eldningsförbud.

Naturreservat

Tänk på att allemansrätten är begränsad i naturreservat. Det är alltid du som har ansvaret att känna till vad som gäller i området du besöker. Läs på informationstavlan vid startplatsen. Det är olika föreskrifter för olika naturreservat. Information om alla naturreservat finns på Länsstyrelsens webbplats.

Jakt

Jakt förekommer på många olika djurslag. All jakt är reglerad i lagstiftning. Jakt är lovligt under olika perioder för olika djurslag. Jakträtten tillhör oftast markägaren.

Älgjakten är den största jakten. Undvik att vistas i skogen när älgjakt pågår. Älgjakten startar alltid andra måndagen i oktober och är som mest intensiv första jaktveckan. I norra Värmland (Torsby kommun) är det tillåtet att starta älgjakten redan i september. Om jaktlagen har andra traditioner framgår det på informationstavlan vid startplatsen.

Fiske

Med 11 000 sjöar och vattendrag finns det goda fiskemöjligheter i Värmland. För att få tillstånd att fiska i sjöar och vattendrag skall du köpa fiskekort för aktuellt område. Fiskerätten tillhör markägarna i området som ingår i ett fiskevårdsområde.

I Vänern är fiske med handredskap tillåtet. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Terrängkörning med motorfordon

I naturen är all barmarkskörning med motordrivna fordon förbjuden, med undantag. Det är också förbjudet att köra i snö om snötäcket är så tunt att det är risk för att marken under snön kan skadas. Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen och gäller därför även markägaren.

Undantag från terrängkörningslagen gäller vid arbete i jord- och skogsbruk. Utöver det finns även undantag bland annat vid underhåll av kraftledningar, skötsel av friluftsområden, vid räddningstjänst samt vid hämtning av fälld älg.